تخفیف

حلواارده 250 گرم

21,600تومان27,400 تومان
تخفیف

حلواارده 450 گرم

38,250تومان48,000 تومان
تخفیف

حلواارده 700 گرم

59,500تومان74,000 تومان
تخفیف

حلواارده 1 کیلوگرم

79,300تومان99,450 تومان
تخفیف

حلواارده 2 کیلوگرم

158,600تومان200,000 تومان
تخفیف

حلواشکری 50 گرم

5,200تومان6,700 تومان
تخفیف

حلواشکری 700 گرم

55,500تومان60,000 تومان
تخفیف
تخفیف